Tolken

Uit het Register
en van de Noodlijst

Bel de tolkentelefoon
088 2555220

Registertolken

Alle beëdigde tolken staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen tolken die in het Rbtv staan, zijn bevoegd om in Nederland als beëdigde tolk te werken. Tolken die zijn ingeschreven in het Rbtv, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.

Taalniveaus

Binnen het Rbtv zijn er twee taalniveaus voor tolken: C1-niveau en B2-niveau. Deze taalniveaus worden aangegeven per taalcombinatie. C1-niveau is het hoogste taalniveau. C1-tolken hebben voorrang bij bij de diensten voor de Raad voor Rechtsbijstand. Pas als er geen tolk op C1-niveau beschikbaar is, kan er worden uitgeweken naar een tolk op B2-niveau. De inzet van Registertolken is geborgd door de afnameplicht die in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) is opgenomen. De afnameplicht heeft tot doel de kwaliteit van tolkdiensten in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht te waarborgen.

Noodlijst

Indien er in een bepaalde taal geen beëdigde tolk op C1- of B2-niveau beschikbaar is, dan kan Global Talk putten uit de database van de Noodlijst. Deze Noodlijst bestaat uit tolken die verschillende bemiddelaars, waaronder  Global Talk, hebben geregistreerd bij het Rbtv. De tolken die door Global Talk worden ingezet als Noodlijsttolk voldoen aan de integriteitseisen om tolkdiensten uit te voeren.

Noodlijsttolken

Op de Noodlijst staan beëdigde tolken met taalcombinaties waarin zij niet beëdigd zijn, maar ook niet-beëdigde tolken. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een Noodlijst tolk niet beëdigd is in de verschillende talencombinaties. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat de taal niet toetsbaar is, waardoor de tolk niet kan aantonen dat de tolk de taal op het vereiste niveau beheerst of het kan zijn dat er in de taal heel weinig beëdigde tolken zijn, waardoor er uitgeweken moet worden naar de Noodlijst. De tolk op de Noodlijst heeft wel een VOG-80 moeten overleggen van maximaal 3 maanden oud bij het aanmelden op de Noodlijst.